Site Overlay

Street stand with strawberry daifuku (ichigo daifuku) at Tsukiji market, Tokyo, Japan

Street stand with strawberry daifuku (ichigo daifuku) at Tsukiji market, Tokyo, Japan

Street stand with strawberry daifuku (ichigo daifuku) at Tsukiji market, Tokyo, Japan