Street stand with strawberry daifuku (ichigo daifuku) at Tsukiji market, Tokyo, Japan

Street stand with strawberry daifuku (ichigo daifuku) at Tsukiji market, Tokyo, Japan